Проект “Усъвършенстване и популяризиране на модел за първична превенция на асоциално поведение сред ученици”

Дейностите по проект „Усъвършенстване и популяризиране на модел за първична превенция на асоциално поведение сред ученици“ ще бъдат основани върху: 1. тема от учебната програмата, която предстой да бъде изучавана; 2. тема, която ще бъде обвързана с програмата на Дирекция „Превенции“ – Община Варна за превантивната дейност на асоциалното поведение на деца и млади хора; 3. Моделът ще бъде така разработен, че впоследствие, при преподаване на съответната тема, педагогът да може да го прилага самостоятелно.

Освен, че дейностите ще се основават върху произведение, което предстои да бъде изучавано, те ще бъдат структурирани според разработения вече модел: 1. първичен въпросник с отворени въпроси, чиято цел е провокиране на самостоятелно аналитично мислене; 2. вторичен въпросник с отворени въпроси, чиято цел е надграждане на вече изграденото мнение чрез осъществяване на смислови връзки – синтезно мислене; 3. Неформално обучение – дискусия по време на което участниците, първо в група с еднакво мислещи ще обосноват своята позиция, после  ще защитят позицията си пред съучениците си, които са на противоположно мнение (умения за водене на дискусия); 4. Обратна връзка от участниците за проведените дейности с цел структуриране, систематизиране и обобщаване на знанията придобити от проведените дейности.

Така ние целим постигането на устойчивост в две направления: 1. Участниците от целевата група, след като самостоятелно са размишлявали и са дискутирали върху превантивни теми, вероятността неволно да проявяват асоциално поведение значително намалява; 2. Веднъж разработени матиралите и приложен моделът при последващо преподаване на темата педагогът ще може да ги използва отново при работа с други ученици.

Линк към сайта на дирекция “Превенции”, Община Варна

 

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook Email

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.