За Фондация “Толерантност”

Фондация “Толерантност” е регистрирана през 2002 година като фондация с общественополезна дейност. Регистрационен номер в регистъра за ЮЛНЦ: 20150630005.

Цели:

Установява, утвърждава и развива в обществото атмосфера на толерантност между подрастващи, младежи и възрастни и общности с различни убеждения. Средства за постигане на целите: организира консултации, провеждане на неформално обучение и образование, изследвания и обсъждания в областта на социологията и психологията сред подрастващи, младежи и възрастни; ще разпространява знания относно междуличностната и междуобщностната комуникация, ще работи с представители на различни общности. Предмет на дейност: Провеждането на консултации, изследвания, обучения, семинари и конференции сред, подрастващи, младежи и възрастни, както и издателска дейност. Фондацията се управлява от Управителен съвет и представлява от:

Средства:

Организира консултации, провеждане на неформално обучение и образование, изследвания и обсъждания в областта на социологията и психологията сред подрастващи, младежи и възрастни; ще разпространява знания относно междуличностната и междуобщностната комуникация, ще работи с представители на различни общности.

Предмет на дейност:

Провеждането на консултации, изследвания, обучения, семинари и конференции сред, подрастващи, младежи и възрастни, както и издателска дейност.

Управителен съвет на организацията:

Председател: Севда Симеонова Узунова

Членове на УС:

Виктор Миронов Ценов

Огнян Димитров Узунов

Проекти и програми, осъществени от фондация “Толерантност”:

През 2007 година фондация “Толерантност ” осъществи проект: “Кризисна интервенция и превенция на автоагресивното асоциално поведение сред малолетни и непълнолетни извършили опит за самоубийство”. Целева група по проекта бяха малолетни и непълнолетни, извършили опит да сложат край на живота си, приети за лечение в партньорските организации поп проекта: клиника по “Токсикология” към ББАЛ ВМА – Варна и Отделение “Шокова зала” към МБАЛ “Св. Анна” – Варна.
През същата година организацията осъществи проект: “Социална реинтеграция на младежи в неравностойно положение внезапна смърт на близък”. Тук целевата група бяха младежи, преживяващи внезапна загуба на свой близък, който към момента е в отделянията на партньорските организации по проекта: Отделенията по “Съдебна медицина” към Университетска болница “Св. Марина” – Варна и Отделение по “Съдебна медицина” към МБАЛ “Св. Анна” – Варна.
И двата проекта бяха иновативни, а фондация “Толерантност” се оказа единствената неправителствена организация на територията на град Варна работеща в сферата на психологическото подпомагане на млади хора извършили опит за самоубийство и техните близки, а така също и в психологическата подкрепа на младежи изпаднали в социална изолация следствие внезапна смърт на техен близък.
През 2008 година фондация “Толерантност” реализира проект:”Изграждане на успешни модели за водене на здравословен начин на живот, свързан със сексуалното здраве на младите”, който беше осъществен с подкрепата на Дирекция “Младежки дейности и спорт” град Варна. Целева група по проекта бяха ученици от IX и беше реализиран в партньорство със СОУ “Елин Пелин” – Варна. По време на анализа на резултатите постигнати от дейностите по проекта екипът установи, че разработената методика, е иновационна и актуална. Чрез дейностите по проекта успяхме да провокираме младите да си зададат въпроси и самостоятелно да търсят техните отговори, а не да се позовават на външни авторитети. Чрез неформално обучение, младежите бяха поставени в ситуация, в която да имат възможност да изразят и защитят собствената си гледна точка по въпросите свързани с любовта и секса, пред съучениците си.
След като ефектът от дейностите по проекта беше доказан, а резултатите – предвид собствените разсъждения и емоционалния ефект – устойчиви, през 2009 година бе одобрен проект: “Усъвършенстване и популяризиране на иновативна методика за първична превенция на HIV/СПИН сред ученици от Х клас”. Целева група по проекта бяха ученици от IX и беше реализиран в партньорство с НГХНИ “Константин Преславски” – Варна, СОУ “Димчо Дебелянов” – Варна и СОУ “Елин Пелин” – Варна. При реализацията на този проект ние усъвършенствахме създадената методология и я разпространихме на територията на три варненски училища. Резултатите оправдаха нашите очаквания и към настоящия етап има интерес от целевата група за идейното надграждане на проекта – от любовните и сексуални отношения към изграждане на отговорно отношение между партньорите във връзката или семейството.
Вече с натрупан опит в сферата на психичното здраве и по-точно в сферата на суицидологията, както и в сферата на неформалното образование през 2010 фондация толерантност реализира проект: “Неформално обучение по суицидопревенция за студенти по психология”. Целевата група по проекта бяха студенти по психология във Варненски свободен университет и беше осъществен в партньорство с: ВСУ “Черноризец Храбър”, ББАЛ –Варна към ВМА, и МБАЛ, “Света Анна” – Варна.
Акцентът на дейностите по проекта беше провеждането на неформално обучение по суицидопревенция сред студенти по психология във ВСУ “Черноризец Храбър”. За постигане на целите си ние разработихме иновативен подход на обучение, който включваше: първично допитване сред целевата група, което целеше запознаване на екипа с очакванията на студентите от обучението; Провеждане на интервю с желаещите да се включат в обучението; Тридневно неформално обучение, което се състои от теоретически и посещение на бази, в който се приемат пациенти, споделящи извършен опит за самоубийство.

През 2011 година в сътрудничество с Медицински университет – Варна “проф. д-р Параскев Стоянов” реализирахме проект: “Неформално обучение по характерология”. А през 2012 отново в сътрудничество с Медицински университет – Варна реализирахме проект: “Неформално обучение за писане и представяне на проекти”

През 2013 в партньорство с Общински Детски Комплекс – Варна реализирахме проект “Същественото е невидимо за очите”. През същата година реализирахме И програма “Здравно училище за онкологично болни и техните близки” в сътрудничество с УМБАЛ “Св. Марина” и СБАЛОЗ “д-р Марко А. Марков” – Варна.

През 2014 в партньорство с НГХНИ “Константин Преславски” реализирахме проект “Усъвършенстване и популяризиране на модел за първична превенция на асоциално поведение сред ученици”. Целевата група по проекта бяха ученици от VI клас в училището.

Поради високата ефективност на приложения модел по отношение на първичната превенция на асоциалното поведение сред ученици, през 2015 беше одобрен проект “Надграждане и популяризиране на модел за първична превенцияна асоциално поведение сред ученици – VII клас” отново в сътрудничество със същите ученици.

Горепосочените проекти са осъществени с финансовата подкрепа на различни дирекции към Община Варна.

Екипите, с които работи фондация “Толерантност” се сформират от доказани специалисти в съответната професионалната област, касаеща целите на съответния проект.

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.