Участие в международна конференция “Хуманизъм и прагматизъм в образованието на XXI век”

Три иновационни проекта на фондация „Толерантност“

(неформално) образование и превенции

 

Огнян Узунов

член на УС на фондация „Толерантност“

 Фондация „Толерантност“ е неправителствена организация, създадена с цел да установява, утвърждава и развива в обществото атмосфера на толерантност между хора и общности с различни убеждения. Постигането на целите си тя осъществява чрез консултации, обсъждания, изследвания и неформално обучение сред представители на различни групи и общности.

Реализирането на иновационни проекти в сферата на образованието бе започнато през 2008 година с проект „Изграждане на успешни модели за водене на здравословен начин на живот, свързан със сексуалното здраве сред младите”. Проектът беше реализиран в партньорство със СОУ „Елин Пелин“ – Варна, а целевата група бяха младежи между 16-17 годишна  възраст – ученици в Х клас.

Целите на проекта бяха свързани с поощряване воденето на по-здравословен начин на живот сред младите; Придобиване на знания сред младежите от целевата група по отношение на начините за:

– предотвратяване на нежелана бременност и полово предавани болести;

– предпазване от физическо, сексуално и домашно насилие;

– изграждане на зрели европейски модели за равностойни партньорски отношения.

Дейностите по проекта включваха първоначално разпространяване на два въпросника, въз основа на които беше проведена основната дейност – неформално обучение. Първият въпросник целеше запознаване на екипа по проекта с обективното състояние и информираността на целевата група по отношение половата култура. Вторият въпросник, разработен въз основа на първия, целеше провокирането на размисъл върху въпроси, свързани ценностите, на които се основават любовните отношения, както и подготовка за бъдещото неформално обучение.  Въз основа на попълнените въпросници беше разработен, съобразен с особеностите на  целевата група, модел за неформално обучение. Основната дейност по проекта беше неформално обучение сред младежите от трите паралелки на десети клас в СОУ „Елин Пелин“. Неформалното обучение по проекта беше проведено по време на часа на класния ръководител и касаеше изграждането на успешни модели за воденето на здравословен начин на сексуален живот сред целевата група. Затова основа на обучението послужи дискусия върху проблема, разискван в диалога на Платон – „Федър“: „Кое е за предпочитане: да са влюбени в теб или ти да си влюбеният“. Проектът беше одобрен и финансиран от дирекция „Младежки дейности и спорт“ – община Варна.

След обособяването на дирекция „Превенции“ като такава, иновативната методика беше представена на вниманието на доц. Хр. Бозов, г-жа С. Коева и д-р Б. Станчев. Ръководителите на дирекция „Превенции“ одобриха иновативния подход на превенция чрез неформално образование и така през 2009 се стигна до реализирането на проект „Усъвършенстване и популяризиране на иновативна методика за първична превенция на HIV/СПИН сред ученици от Х клас“. Този път проекта беше в сътрудничество с три училища на територията на град Варна, а именно: СОУ „Елин Пелин”, СОУ „Димчо Дебелянов” и Национална гимназия за хуманитарни науки и изкуства „Константин Преславски”.

Целите, които си поставихме в този проект бяха:

1.   Първична превенция на HIV/СПИН сред десетокласниците от СОУ „Елин Пелин” – Варна, СОУ „Димчо Дебелянов” – Варна и Национална гимназия за хуманитарни науки и изкуства „Константин Преславски” – Варна ;

2. Усъвършенстване на иновативната методика за първична превенция на HIV/СПИН разработена по проект: „Изграждане на успешни модели за водене на здравословен начин на живот, свързан със сексуалното здраве сред младите“;

3. Създаване на модел за първична превенция на HIV/СПИН сред ученици, основан на осмисляне и споделяне, който да е приложим във всички СОУ на територията на град Варна.

При реализацията на този проект ние се базирахме на разработения при предходния проект подход  и доразвихме сократическата методология в следните две направления: 1. Самостоятелно мислене и изграждане на индивидуален възглед; 2. Изразяване и защитаване на личната позиция. По този начин, от една страна, тийнейджърите имаха възможността сами да си изяснят собствените нагласи и предпочитания и така да формират вече осъзнат възглед. От друга страна, изразявайки своята позиция, те не само че не потискат, но и канализират своята психична енергия в позитивна за тях и обществото насока.

Така, основната цел на проекта, която постигнахме беше: чрез разпространяване на първичната групова анонимна анкета, да се поставят учениците от целевата група в ситуация на активно индуктивно разсъждаване; чрез вторичната – всеки от участниците, задълбочавайки се върху въпросите от въпросниците да може да си изясни и обоснове собствените си възгледи по проблеми, свързани с любовта и полов живот; а чрез неформалното обучение всеки участник да има възможност да изрази своето мнение в сферата на любовта, да чуе противоположно и да има условия да защити становището си пред инакомислещите.

Предвид ефективността на разработените иновативни превантивни практики, осъществени чрез  неформално образование в сферата на формалното, ние продължихме сътрудничеството ни с дирекция „Превенции“. Така през 2010 в партньорство с ВСУ „Черноризец Храбър“ реализирахме проект „Неформално обучение по суицидопревенция за студенти по психология“. Целта на проекта беше, чрез неформално обучение, да запознае студенти по психология във ВСУ с аспектите на първичната, посттравматичната и вторичната суицидопревенция сред деца и млади хора;  посещение на терени, в които се извършва посттравматична суицидопревенция и запознаване на целевата група с практиката на организациите и специалистите, работещи в сферата на суицидопревенцията.

Така, по време на изпълнение на проекта, студентите имаха възможност да се запознаят с методология за работа при посттравматична суицидопревенция; бяха представени основни научни теории в сферата на суицидопревенцията, бяха представени и обсъдени суицидопревантивни казуси от художествената литература, както и реални казуси от практиката на специалистите. Накрая студентите от целевата група посетиха терени, в които се извършва кризисна суицидопревенция. Това са клиника по „Токсикология“ към ББАЛ ВМА – Варна и отделение „Шокова зала“ към МБАЛ „Св. Анна“ – Варна.

Резултатите, получени от предходните проекти, станаха причина да продължим с иновации в тази насока и така през 2011, отново подпомогнати от дирекция „Превенции“, но този път в партньорство с Медицински Университет Варна „Проф. д-р Параскев Стоянов“, реализираме проект „Неформално обучение по характерология“. Целта на проекта е при превенция на болести предавани по полов път, освен на биологичните аспекти, да се придава значение и на психологическите такива. За постигането на целите на проекта ще бъде проведено неформално обучение. По време на обучението, бъдещите специалисти в сферата на здравеопазването ще придобият знания от различни сфери на хуманитарните науки: психология, философия, художествена литература, кино.

При неформалното обучение по проект „Неформално обучение по характерология“ акцентът е поставен върху научно-теоретическите възгледи на Ото Вайнингер, Фройд, Адлер и Юнг, пречупени през призмата на художествено-литературното творчество на Андре Мороа и Шекспир. Така, от една страна, студентите от целевата група ще придобият чисто теоретични знания, а от друга, им е представен същият възглед в художествена форма. Ние се спряхме на този подход, защото той дава възможност за едно по-комплексно усвояване на поднесения материал.

И така, в заключение ще кажа, че при реализацията на трите образователно-иновационни проекти в сферата на първичната превенция на асоциалното поведение, екипът установи, че подобни неформални обучения с практическа насоченост са изключително полезни за целевите групи. От друга страна, обученията не нарушават предварително заложения учебен график на съответното учебно заведение. Нещо повече, неформалните обучения, които проведохме, са в съответствие с изискванията на МОМН, обучението да бъде насочено към обучаващия се, който да бъде активен участник в образователния процес и сам да достига до знание. Обучаващият да е само насочващ обучавания, а не лектор. Осъществените иновационни образователно-превантивни проекти доказаха, от една страна, че съвместни дейности между учебно заведение, неправителствени, държавни и общински организации са ефективни и стимулиращи за обучаваните. От друга страна, подобни инициативи представят модели, които могат да послужат за повишаване на квалификацията на педагогическите кадри. Ето защо ние ще продължим да работим в тази насока.

 

Линк към страницата на Дирекция „Образование“, Община Варна (публикацията е на стр. 80) 

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook Email

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.