Проект “Същественото е невидимо за очите”

Идеята за проект „Същественото е невидимо за очите“ възникна вследствие на успешно приложения модел за превенция сред учащи, базиран на сократовия принцип „Познай себе си!“.

Целевата група са деца и младежи, членуващи в различните творчески школи и клубове към Общински Детски Комплекс – Варна. А целта на настоящия проект е да надгради вече тестваната методика като, веднъж, използваме съвременното произведение – „Малкият принц“ от Антоан дьо Сент-Екзюпери. И, втори път, доразвием модела чрез нови дейности. Базирайки се на посоченото произведение ние ще поставим участниците от целевата група в ситуация на анализ. Както знаем, симпатията и антипатията са основна предпоставка за осъществяване на проекции. Затова, първият етап от проекта ще бъде да поставим участниците в ситуация на пректиране чрез анализ на собствените си симпатии и антипатии по отношение на герои в „Малкият принц“ (анализ). После, чрез сравнение и съотнасяне към интересите си (школата/клуба/кръжока), те ще свържат интересите си с дейността на героите (синтез). След това ще бъдат поставени в ситуация на защитаване на мнение по казус от „Малкият принц“ (изразяване и аргументиране) и накрая ще трябва да защитават своята позиция пред инакомислещи (дискусия).

И така, чрез дейностите по проекта ние целим участниците от целевата група да се научат да разпознават типични характери и ситуации представени в литературно произведение. Това води до своевременното им разпознаване в реална ситуация. Своевременното разпознаване на кризисната ситуация води до своевременното ѝ предотвратяване. Гаранция за устойчивост от дейностите намираме в това, че веднъж усвоили този метод, участниците неминуемо ще го ползват и в бъдеще.

Основната цел на проекта е първична превенция на противообществените прояви и първична превенция от психоактивните вещества сред ученици – членуващи в различни клубове по интереси (основно творчески).

Вторичната ни цел е изграждане на умения за аналитично и синтезно мислене; за аргументиране и изразяване и за толерантно водене на дискусия.

 

Линк към сайта на дирекция Превенции, Община Варна 

 

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook Email

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.