Проект „Надграждане и популяризиране на модел за първична превенция на асоциално поведение сред ученици – VII клас“

Проект „Надграждане и популяризиране на модел за първична превенция на асоциално поведение сред ученици – VII клас“ се явява трети надграждащ етап на проект „Същественото е невидимо за очите“, проведен сред ученици от V клас и на проект „Усъвършенстване и популяризиране на модел за първична превенция на асоциално поведение сред ученици“, проведен сред ученици от VI клас.

Проекта се състои в интерактивно обучение за развиване на самостоятелното мислене, изразяването и воденето на дискусия. База на модела ще бъде тема от произведенията, включени в програмата по Литература за VII клас. Тема, която ще бъде обвързана с програмата на Дирекция „Превенции“ – Община Варна за превантивната дейност на асоциалното поведение на деца и млади хора. Дейностите по проекта са: 1. Отговаряне на първичен въпросник, чиято цел е провокиране на самостоятелно аналитично мислене; 2. Отговаряне на вторичен въпросник, чиято цел е надграждане на вече изграденото мнение чрез осъществяване на смислови връзки – синтезно мислене; 3. Изграждане и обосноваване на собствено мнение по темата на проекта; 4. Дискусия, по време на което участниците ще защитят позицията си пред съучениците си, които са на противоположно мнение (изграждане на умения за водене на дискусия); 5. Обратна връзка от участниците относно проведените дейности с цел обобщаване, структуриране и систематизиране на знанията, придобити от проведените дейности. Така участниците от целевата група съвместяват урочните знания с житейските ситуации.

Основната цел на проекта:

Първична превенция на асоциалното поведение сред ученици от VII клас в НГХНИ „Константин Преславски“ – Варна.

Вторични цели:

  1. Подпомагане изграждането на самостоятелно мислене, формиране на мнение и толерантно водене на дискусия;
  2. Изграждане на собствена теза по житейски проблем, касаещ превенцията на асоциалното поведение сред деца и млади хора;
  3. Повишаване на духовната култура и здраве сред участниците от целевата група.

Линк към сайта на дирекция “Превенции”, Община Варна

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook Email

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.