Проект: “Превенция на автоагресивното асоциално поведение сред деца”

В настоящата брошура екипът на фондация “Толерантност” прави кратък обзор на суицидната тематика, без да има претенции за изчерпателност, и представя казуси и изводи от реализираните дейности от проект “Кризисна интервенция и превенция на автоагресивното асоциално поведение сред малолетни и непълнолетни извършили опит за самоубийство” , финансиран през 2007 г. от община Варна, дирекция “Младежки дейности и спорт”, дейност “Превенция на противообществените прояви на малолетните и непълнолетните”.

Председател: Огнян Узунов

Кликнете върху снимката, за да видите цялата брошура по проекта.

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook Email

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.