Одобрен е проект: „Обучение в модел „Йовков и християнските добродетели“

Проект „Обучение в модел „Йовков и християнските добродетели“ се основава на модела, разработен и приложен при реализацията на проект „Надграждане и популяризиране на модел за първична превенция на асоциално поведение сред ученици – VII клас“, осъществен от фондация „Толерантност“ през 2015 година.

В настоящия проект ние ще усъвършенстваме модела и ще обучим педагози по български език и литература, с които заедно ще приложим модела сред ученици от VII клас. Дейностите по проекта са: 1. Отговаряне на първичен въпросник, чиято цел е провокиране на самостоятелно аналитично мислене; 2. Отговаряне на вторичен въпросник, чиято цел е надграждане на вече изграденото мнение чрез осъществяване на смислови връзки – синтезно мислене; 3. Изграждане и обосноваване на собствено мнение по темата на проекта; 4. Дискусия, по време на което участниците ще защитят позицията си пред съучениците си, които са на противоположно мнение (изграждане на умения за водене на дискусия); Така участниците от целевата група съвместяват урочните знания с житейските ситуации.

Основната цел на проекта е първичната превенция на асоциалното поведение сред ученици от VII клас.

Вторични цели: Обучение на преподаватели по български език и литература в модел „Йовков и християнските добродетели“; Усъвършенстване, приложение и популяризиране на модела; Повишаване на християнската култура сред преподавателите и учениците, участващи в проекта.

Линк към сайта на дирекция “Превенции”, Община Варна

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook Email