Неформално обучение по Характерология

(Повишаване знанията на студенти от Медицински университет в сферата на превенцията на рисковото поведение при полово предавани болести)

Резюме на проекта:

В настоящата ситуация в програмата на Медицински университет – Варна “Проф. д-р Параскев Стоянов” изучаването на превенцията на рисковото поведение при полово предавани болести не е достатъчно застъпено. Студентите получават частични знания за различията между мъжкия и женския начин на поведение, мислене и вземане на решения. Характерологическите особености при мъжа и жената не се изучават в обособен курс, а само се споменават и то частично в отделни курсове от общата им подготовка. Следствие на този факт бъдещите специалисти в сферата на превенцията на рисковото поведение при полово предавани болести и общественото здравеопазване не са достатъчно подготвени за това, че действията на мъжа и жената не са продиктувани от аналогични мотиви. Тъкмо напротив, често са от различен и несъвместим  характер.

Предвид гореказаното основната цел на проекта ще бъде чрез неформално обучение по характерология студенти от МУ – Варна да се запознаят с основните полови психологически различия при избор на пратньор и водене на полов живот. За основа на обучението ще ни послужи капиталният труд на Ото Вайнингер „Пол и характер“, а също така и адаптираният за студенти прочит: “Характерология. Сравнително-интердисциплинарен прочит на „Пол и характер” от Ото Вайнингер”.

За целта, използвайки опита си от предходните проекти на организацията, ние ще съставим модел за първично допитване, което ще проведем сред студентите от целевата група. Чрез първичното допитване екипът ще достигне до 150  студенти от различните факултети на МУ – Варна, имащи касателство към превенцията на рисковото поведение при полово предавани болести. Въз основа на първичното допитване ще се проведе вторично допитване – интервю. По време на интервюто (сред 65-100 студенти) ние ще изготвим окончателен списък с участниците в неформално обучение, както и ще разработим модел за неформално обучение. Той ще съответства на желанията и нагласите сред целевата група и ще бъде съобразен с обективните възможности в настоящата ситуация. Вторият етап от проекта (интервюто) ще завърши с избор на 30 студенти, с които ще се проведе (в 3 групи) неформално обучение по характерология. При подбора на целевата група приоритетно ще бъдат подбрани студенти от град Варна

Третият (основният) етап от дейностите по проекта ще бъдат свързани със самото неформално обучение. По време на обучението студентите ще бъдат запознати с основни концепции в сферата на характерологията; ще се запознаят с принципни психологически, етически и логически различия при двата пола; с феномени като „еманципация“, „хомосексуалност“; закони на полово привличане и отблъскване; характерологична типология при мъжа и при жената. По време на неформалното обучение студентите ще бъдат запознати с личността и творчеството на Ото Вайнингер. А като примери за разбиране на основните теоретични концепции ще ни послужат различни описания в художествената литература, както и примери от личния опит на участниците в обучението, които студентите ще приложат в симулативни превантивни ситуации.

Четвъртият етап от проекта – обратна връзка от участниците – ще направим след проведеното обучение. Екипът по проекта ще разработи въпросник, чрез който цели обратна връзка от целевата група. Тя ще ни послужи за отразяване на отчитане ефективността на проекта и евентуалното подобряване на програмата при последващото й приложение.

След горепосочените дейности ние ще подготвим материали и ще издадем ръководство, чрез което ще разпространим информация относно ефекта от реализираните дейности. Ръководството ще бъде разпространено предимно сред професионална среда и интересуващи се от проблема. Чрез публикации в медиите ние ще запознаем широката общественост на град Варна с целите, дейностите и резултатите от проекта.

И нещо, което не сме правили до сега: на студентите от целевата група ще им бъде предоставена възможност да публикуват собствени разработки в сферата на интердисциплинарния подход, касаещ превенцията на рисковото поведение при полово предавани болести. Публикациите ще бъдат поместени на сайта на фондация “Толерантност”: www.tolerantnost.org. По този начин информацията за проекта ще достигне до колегите на авторите, т.е. сред студентската аудитория.

Цели на проекта:

Целта на проектът е чрез неформално обучение сред 30 студенти от МУ – Варна (приоритетно студенти от град Варна) да повиши знанията им в сферата на превенцията на рисковото поведение при полово предавани болести.

Друга цел на проектът е студентите от целевата група да се запознаят с предимствата на интердисциплинарният подход при превенция на рисковото поведение при полово предавани болести;

Трета цел на проектът е да запознае студентите от целевата група с творчеството на Ото Вайнингер и с основни произведения от творчеството на учителите на човечеството като Еврипид, Шекспир, Достоевски, Цвайг, Уайлд и др.

Линк към Сайта на Дирекция “Превенции”, Община Варна

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook Email

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.