Одобрен е проект: „Психологически типове, цялостна личност, превенции“

Една от най-честите причини за агресията е неразбирането на различната нагласа на другия. Ние очакваме той/тя да имат нашето виждане и да споделят нашите ценности. Ето защо проектът касае първичната превенция на асоциалното поведение и правонарушения сред млади хора. Настоящият проект цели да запознае младите хора именно с различните психологически типове и психични функции. За по-високата ефективност от дейностите по проекта ще допринесе и моделът на неформалното обучение, което ще е на принципа: младежи обучават младежи. За база на проект „Психологически типове, цялостна личност, превенции“ ще послужи учението на Карл Густав Юнг. По-точно неговото учение за психологическите типове и функции, изложено в труда му „Психологически типове“. Като нашата цел е обучението да засегне основните психологически типове: екстраверсия и интроверсия, както и психичните функции: усещане, мислене, чувстване и интуиция. Изборът на теоретичната база на модела не е случаен, тъй като днес това е една от основните типологични класификации.

Цел на проекта:
Основна цел: Първична превенция на асоциалното поведение и правонарушения сред млади хора.
Вторична цел: Повишаване на знанията на младите хора за различните психологически типове и функции.

Целева група:
1. Младежи, членове на Духовно-просветен център „Архангел Михаил“ – Варна
2. Младежи, членове клубове към Национално сдружение „Младежки глас“ – клон Варна
3. Младежи, ученици в Професионална Гимназия по Електротехника – Варна
4. Младежи, ученици от СУХНИ „Константин Преславски“ – Варна (ученици, които не са членове на Училищния превантивен клуб)

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook Email