Одобрен е проект: „Идентичност: младост и зависимости“

В нашето общество не се обръща достатъчно внимание на зависимостите, които не са от психоактивни вещества, например зависимостите от: вещите, природата, обществото, национализма, парите и др. Затова настоящият проект цели да запознае младите хора именно с опасностите от тези видове зависимости.
За теоретична база на проект „Идентичност: младост и зависимости“ ще послужи учението на Николай Бердяев. Изборът не е случаен, тъй като в основата на хуманистичната философия на Бердяев стои възгледът за свободата на личността. В рамките на проекта ние ще се спрем на учението му за зависимостите на човека, изложени в труда „За робството и свободата на човека“. Като нашата цел е темите на обученията, които ще проведем да касаят най-актуалните за целевата група зависимости.
Основна дейност по проекта са поредица неформални обучения от млади хора сред млади хора, т.е. базирани на принципа: „младежи обучават младежи“.

Цел на проекта:
Основна цел: Първична превенция на асоциалното поведение и правонарушения сред млади хора.
Вторична цел: Повишаване на знанията на младите хора за различни видове зависимости от непсихоактивни вещества.

Целева група:
Млади хора на възраст между 15 и 34 години, членове на Духовно-просветен център към храм „Св. Архангел Михаил“, Варна;
Млади хора на възраст между 15 и 34 години участници в мероприятия и инициативи на центъра.

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook Email